Национален номер за клиенти
0 700 15 700

Доволни клиенти

Референция от успешното ни партньорство с производителя на минерална и газирана вода ТПК Михалково. Ние сме техният доставчик на стреч фолио и благодарим за препоръката и съвместната работа до момента.

Стреч фолио за ТПК Михалково
Никола Бодуров, началник производство

всички референции »

ТВТ спечели проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Начало » Актуално » ТВТ спечели проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

08.03.2017

 

 

 

 

 

През март 2017г. между „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0059-C01 за изпълнение на проект „Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“ .

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.  Общата стойност на проекта възлиза на 369 411 лв, от които 258 587.70  лв са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат инвестирани в Система за управление на бизнес процесите, Система за репортинг и бизнес анализ и закупуване на специализирано оборудване за работа на системите с цел по-ефективна и ефикасна организация на дейността, както и подобряване на планирането и оптимизация на използването на ресурсите в предприятието.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на предприятието „Ти Ви Ти Интернешънъл“ чрез инвестиция в ИКТ базирани софтуери за бизнес анализ и организация и управление на производствения и търговския процес и оптимизиране на бизнес процесите..

 

Реализацията на дейностите,заложени в проекта, ще доведе до следните резултати:

·         Подобряване на работните процеси и контрол;

·         Усъвършенстване на услугите и повишаване удовлетвореността на клиентите;

·         Увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието;

·         Осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите;

·         Оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и процесите в дейността на фирмата.

Съвкупният ефект от инвестицията ще повиши конкурентния потенциал на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД, ще повлияе положително върху растежа и пазарните позиции, ще помогне за позиционирането им на международния пазар и ще допринесе за по-ефективната дейност на предприятието.

 

www.eufunds.bg

 

Проект  № BG16RFOP002-2.002-0059-C01„Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.