Национален номер за клиенти
0 700 15 700

Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител

Начало » Актуално » Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител

01.06.2017

 

 

 

 

Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на ДМА и ДНА по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Система за управление на бизнес процесите

Обособена позиция 2: Система за репортинг и бизнес анализ

Обособена позиция 3: Работни станции

Краен срок за подаване на оферти е 00:00 часа на 08.06.2017г.

Цялата документация може да изтеглите от тук или от системата ИСУН 2020 от следния линк:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%A2%D0%B8+%D0%92%D0%B8+%D0%A2%D0%B8

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.002-0059-C01  , „Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.