Национален номер за клиенти
0 700 15 700

Доволни клиенти

Деликатес Житница препоръчва ТВТ като свой дългогодишен коректен партньор с богат опит в сферата на опаковъчните решения, машините и консумативите за опаковане.

Иван Антонов, управител
Деликатес Житница

всички референции »

Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД публикува публично съобщение за набиране на ценови предложения

Начало » Актуално » Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД публикува публично съобщение за набиране на ценови предложения

07.06.2017

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ BG16RFOP002-2.002-0059-C01

 

 

Описание на услугата:

Услугата по изработка на материали за визуализация по проект „Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“, № BG16RFOP002-2.002-0059-C01, финансиран по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, включва изработване, доставяне и монтиране (при необходимост) на визуализациони материали.

Краен срок за подаване на ценови предложения: до 00:00 часа на 12.06.2017г.

Цялата документация може да изтеглите от тук или от системата ИСУН 2020 от следния линк:

 

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/04e90a9f-1044-4ec9-8269-a54936b036d5

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.002-0059-C01  , „Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.