Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Киберсигурност

„Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ се осъществява в рамките на договор BG-RRP-3.005-5728-C01, процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация. Проектът стартира на  28.02.2024 г. и предстои да се изпълнява през следващите 12 месеца. Общата стойност на проекта е 19 880.00 лева, от който 19 880.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД посредством инвестиция в изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа. Внедряването на решение за защита на локалната мрежа ще допринесе за идентифицирането и предотвратяването на неправомерно изтичане на вътрешна информация, едновременно с това ще предостави сигурен достъп на служителите до справки, данни, поръчки и друга информация, което ще доведе до оптимизиране на работните процеси. Внедряването на система за сигурност на локалната мрежа ще осигури защитен достъп до информация и документи, свързани с всички процеси и етапи на производството, продажбите и складовата наличност, така както и защитата на личните данни и поверителната информация на компанията.

Постигането на целите на проекта за изпълнение на инвестиция пряко адресира целта на подкрепата в рамките на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, а именно: „да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)“.

 

* Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

 

Share Post: